ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 • ÚVODNÍ USTANOVENÍ

  Používání těchto webových stránek podléhá zásadám ochrany osobních údajů společnosti Marten & Louis, spol. s r.o., IČO: 26016168, se sídlem Kostelní 942/46, České Budějovice, 370 04, zapsaná u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka č. 9178 (dále jen „Provozovatel“). Tato společnosti je pro účely GDPR (ochrany osobních údajů) vedena jako Správce dat (Data controller), tak též jako Zpracovatel dat (Data processor).

 • OCHRANA SOUKROMÍ A BEZPEČNOSTNÍ POLITIKA

  Přijetím těchto zásad ochrany soukromí a bezpečnostní politiky Provozovatel informuje své uživatele o tom, jakým způsobem shromažďuje, uchovává a používá osobní údaje. Naším záměrem je při shromažďování a používání osobních údajů najít rovnováhu mezi našimi obchodními zájmy a odůvodněným zájmem našich uživatelů chránit své soukromí.

  Provozovatel si uvědomuje důležitost ochrany osobních údajů, které nashromáždí o uživatelích (dále jen uživatelé) svých webových stránek (dále jen webové stránky). Osobní údaje zahrnují, ovšem nejsou omezeny na, uživatelská data, jako jsou např. jméno, adresa, telefonní číslo a e-mailová adresa uživatelů. Provozovatel hodlá analyzovat a utilizovat uživatelská data za účelem účinnější optimalizace uživatelského komfortu a seznámení uživatelů s novými příležitostmi a výhodami.

 • SHROMAŽĎOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ NÁVŠTĚVNÍKŮ

  Udělení souhlasu se zpracováním
  Návštěvník může udělit souhlas se zpracováním osobních i dalších údajů Provozovateli za zde uvedených podmínek a to několika způsoby:

  • zaškrtnutím pole v kontaktním či registračním formuláři na serverech Provozovatele
  • zasláním žádosti e-mailem
  • podpisem smlouvy či jiného právního dokumentu s uvedením souhlasu
  • uhrazením faktury

  Rozsah údajů
  Provozovatel je oprávněn zpracovávat osobní údaje Návštěvníka (fyzické osoby) v rozsahu, v jakém je zadal ve formuláři, písemně, telefonicky či jiným způsobem. Rozsah zpracovaných osobních údajů je vždy definován příslušným formulářem s možností uložení IP adresy. Návštěvník nesmí zadávat jiné osobní údaje než vlastní, kterých je Subjektem osobních údajů.

  Účel zpracování údajů
  Při použití kontaktního formuláře či registraci shromažďuje Provozovatel Vaše osobní údaje, které jste při té příležitosti poskytli a to za účelem plnění sjednaných povinností Provozovatelem či odpovědí na položený dotaz. Zde můžete vyjádřit souhlas s tím, že Provozovatel bude shromažďovat a používat Vaše osobní údaje takovým způsobem, jak je uvedeno v aktuální verzi zásad ochrany osobních údajů. V případě změny této politiky uveřejníme novou verzi na webových stránkách; proto se vždy ujistěte, že máte k dispozici tu nejaktuálnější verzi zásad ochrany osobních údajů. Předání osobních údajů není povinné, avšak bez souhlasu s jejich zpracováním není Provozovatel schopen patřičnou službu poskytnout.

  Kromě toho Vás můžeme požádat o Vaše další osobní údaje i při jiných příležitostech, např. při analýzách, soutěžích či reklamních akcích, při odpovídání na průzkumy a dotazníky, anebo v případech, kdy nám zašlete e-mail. Kdykoliv dojde ke shromažďování Vašich osobních údajů Provozovatelem, snažíme se Vás o tom informovat vložením odkazu na tyto zásady ochrany osobních údajů, který je umístěný na příslušné webové stránce a a vyžádáním si Vašeho souhlasu ke shromažďování osobních údajů zaškrtnutím příslušného pole formuláře.

  Naše webové servery rovněž shromažďují informace o názvech domén návštěvníků webových stránek. Jedná se o souhrn informací, které slouží k měření počtu návštěv, průměrného času stráveného na webových stránkách, evidenci zobrazených stránek apod.

  Doba zpracování údajů
  Provozovatel je oprávněn uchovávat osobní údaje Návštěvníka po dobu trvání smluvního vztahu či po dobu nutnou k analýze dat návštěvnosti webu, avšak nejdéle po dobu 10 let od posledního přihlášení, kontroly nebo aktualizace údajů Návštěvníkem či od doby posledního uděleného souhlasu se zpracováním osobních údajů od Návštěvníka.

 • SHROMAŽĎOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ INZERENTŮ A JEJICH ZAMĚSTNANCŮ ČI SPOLUPRACOVNÍKŮ

  Udělení souhlasu se zpracováním
  Inzerent může udělit souhlas se zpracováním osobních i dalších údajů Provozovateli za zde uvedených podmínek a to několika způsoby:

  • zaškrtnutím pole ve vstupním či registračním formuláři na serverech Provozovatele
  • exportem dat ze strany Inzerenta či jím pověřenou osobou směrem k Provozovateli
  • zasláním žádoosti e-mailem
  • podpisem smlouvy či jiného právního dokumentu s uvedením souhlasu
  • uhrazením faktury a tím i odsouhlasením Všeobecných obchodních podmínek

  Rozsah údajů
  Provozovatel je oprávněn zpracovávat osobní údaje Inzerenta (fyzické osoby) či jeho zaměstnanců a spolupracovníků v rozsahu, v jakém je Inzerent zadal přes web, písemně, osobně, telefonicky, exportem dat či jiným způsobem. Rozsah zpracovaných osobních údajů je vždy definován příslušným formulářem, Inzerentem či specifikací exportu s možností uložení IP adresy. Inzerent bere na vědomí, že k veškerým poskytnutým osobním údajům třetích stran svěřených Inzerentem Provozovateli, má řádně smluvně zajištěny souhlasy se zpracováním ke zveřejnění na serverech Provozovatele v nezbytně nutném rozsahu a účelu.

  Účel zpracování údajů
  Osobní údaje Inzerenta jsou zpracovávány za účelem plnění smluvních povinností Provozovatele, za účelem vedení databáze vztahu se zákazníky Inzerentů (CRM) a evidence plnění povinností oboou smluvních stran či zlepšování kvality služeb Provozovatele. Inzerent souhlasí se zveřejněním svých či svěřených osobních údajů v médiích Provozovatele, zejména za účelem veřejného poskytnutí kontaktních informací třetím stranám v rámci nabídky Inzerenta.

  Doba zpracování údajů
  Provozovatel je oprávněn uchovávat osobní údaje Inzerenta po dobu trvání registrace účtu či nabídky Inzerenta, ať už v placeném či neplaceném režimu, avšak nejdéle po dobu 10 let od posledního přihlášení, kontroly nebo aktualizace údajů Inzerentem či od doby posledního uděleného souhlasu se zpracováním osobních údajů od Inzerenta.

  Další zpracovatelé údajů
  Pro účely fakturace a zpracování účetnictví a ostatních dat mohou být údaje v objednávce poskytnuta účetní společnosti MONEKON spol. s r.o., U Tří lvů 256/5, České Budějovice 6, 370 01, IČ 25161270.

 • DALŠÍ SPOLEČNÉ INFORMACE O SHROMAŽĎOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  Registrovat se na jednotlivé servery či vyplňovat formuláře se svými osobními údaji smějí pouze osoby starší 16 let.

  Pokud odstraníte své osobní údaje, uchováme protokoly a neosobní údaje o vaší aktivitě na webech Provozovatele. Uchováme si také archivní kopii vašich údajů, k níž nemáte přístup vy ani třetí strany na internetu. Pokud k vašim osobním údajům prostřednictvím webů Provozovatele již dříve získaly přístup jiné osoby, nejsme schopni tyto údaje z jejich systémů odstranit.

  Zpracovatelé osobních údajů
  Zpracovatelem osobních údajů mohou být další společnosti:

  • MONEKON spol. s r.o., se sídlem U Tří lvů 256/5, České Budějovice 6, 370 01, IČ 25161270 pro účely vedení účetnictví
  • ČESKÝ INTERNET s.r.o. se sídlem Kostelní 46, České Budějovice, PSČ 37004, IČ: 261 13 571 pro účely administrace a správy webu
  • Google Inc. pro účely analýzy dat návštěvníků webu a datové úložiště Google Drive
  Každý Zpracovatel se zavazuje tyto osobní údaje použít a uložit pouze na dobu nezbytně nutnou a to výhradně k patřičnému účelu stanoveným Provozovatelem. Dále je Zpracovatel povinen po vyzvání Provozovatele předané osobní údaje bez prodlevy kompletně a nevratně vymazat. Zpracovatel nemá oprávnění předat osobní údaje uživatele třetí osobě či dalšímu Příjemci či Zpracovateli dat bez písemného souhlasu uživatele či Provozovatele. I v tomto případě je pak Zpracovatel povinen zajistit kompletní vymazání předaných osobních údajů, pokud jej k tomu Správce dat vyzve.

  Provozovatel uchovává osobní informace uživatelů do té doby, dokud je aktivní jejich účet nebo dokud je to nutné pro účely poskytování služeb, popřípadě do odvolání souhlasu se zpracováváním osobních údajů uživatelem. Tím není dotčeno právo Provozovatele zpracovávat osobní údaje o uživatelích v souladu s příslušnými obecně závaznými právními předpisy, zvláště pro účely řešení sporů či vypořádání práv a závazků s poskytováním dané služby související. Na základě obecně platných právních předpisů České republiky je Provozovatel povinen zveřejnit osobní údaje uživatele:

  • na základě žádosti Policie České republiky, soudu či jiných orgánů činných v trestním řízení (a to včetně dalších speciálních v zákoně uvedených útvarů)
  • pro zajištění bezpečnosti webových stránek Provozovatele;
  • zajištění, uplatnění nebo ochrany práv či majetku ostatních uživatelů, dodavatelů či odběratelů Provozovatele.
  • odsouhlasení podmínek používání služeb Provozovatele;

  Pro účely správy e-mailových žádostí či výstupů z formulářů mohou být údaje uloženy na serverech společnosti Google Inc. (provozovatel gmail.com). Podmínky ochrany osobních údajů: https://policies.google.com/privacy/update?hl=cs

 • CITLIVÉ OSOBNÍ ÚDAJE

  Provozovatel neshromažďuje žádné citlivé osobní údaje, jakými jsou například informace o rasovém či etnickém původu, politických názorech, náboženském a filozofickém vyznání, členství v odborech, dále o zdravotním stavu či sexuální orientaci a trestních deliktech či pravomocném odsouzení osob.

 • ODKAZY NA WEBY TŘETÍCH STRAN

  Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za jakýkoliv jiný web pod odkazy na našich webových stránkách. Při přístupu na web neprovozovaný Provozovatelem vezměte prosím na vědomí, že takový web je na Provozovateli nezávislý a že Provozovatel nemá možnost obsah takových webových stránek ovlivnit. Externí odkaz na našich webových stránkách zároveň neznamená, že Provozovatel přijímá jakoukoliv odpovědnost za obsah takové webové stránky či souhlasí s jejím používáním. Je na uživatelích, aby učinili taková opatření, která zajistí, že cokoliv zvolí pro vlastní použití, neobsahuje položky destruktivní povahy typu počítačové viry a červy, trojské koně ad. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost ani neposkytuje záruku za produkty třetích stran. Zároveň vezměte prosím na vědomí, že zásady ochrany osobních údajů Provozovatele se nevztahují na jiné weby pod odkazy na našich webových stránkách. Prostudujte si prosím zásady ochrany osobních údajů (pokud existují) uvedené na těchto webových stránkách, které se budou vztahovat přímo k používání těchto webových stránek.

 • PŘENOS OSOBNÍCH INFORMACÍ

  V závislosti na zemi, v níž se nacházíte, mohou být vaše osobní informace přenášeny do jiné země za účelem uchování a zpracování údajů. Když přenášíme osobní informace, přenášíme je v souladu s platnými zákony o ochraně údajů, jako je směrnice EU o ochraně údajů a jiné zákony o ochraně údajů konkrétní země.

 • REKLAMNÍ SYSTÉMY

  Na webových stránkách Provozovatele se zobrazují reklamy poskytované reklamními společnostmi třetích stran. Společnost Google, jako dodavatel Provozovatele, používá k zobrazování reklam na našich stránkách soubory cookie. Díky souboru cookie může společnost Google zobrazovat reklamy uživatelům na základě jejich návštěv na našich stránkách a dalších stránkách internetu. Uživatelé se mohou po přečtení zásad ochrany osobních údajů pro reklamní a obsahovou síť Google z používání souborů cookie odhlásit. Tyto společnosti mohou používat údaje (nikoli však jméno, adresu, e-mailovou adresu a telefonní číslo) o vašich návštěvách těchto i jiných webových stránek k poskytování reklam na zboží a služby, které vás zajímají. Chcete-li se o těchto postupech dozvědět další informace a chcete-li vědět, jak můžete těmto společnostem zabránit ve využívání uvedených údajů, klikněte zde.

  • Google Adwords https://www.google.com/analytics/terms/dpa/dataprocessingamendment_20160909.html
  • Google Ads https://privacy.google.com/businesses/processorterms/
  • Google AdSense https://www.google.com/policies/technologies/partner-sites/
  • Seznam sklik.cz https://napoveda.sklik.cz/pravidla/smluvni-podminky/#ochrana_spotrebitele

 • REMARKETING / RETARGETING

  Pro účely remarketingu Provozovatel shromažďuje soubory cookie uložené v prohlížeči návštěvníka webu. Remarketing je zajištěn firmami Google, Facebook a Seznam a.s. k zobrazování reklam na základě předchozích návštěv návštěvníka stránek Provozovatele. Data z remarketingu používáme výhradně k segmentaci návštěvníků za účelem doručení relevantnějšího reklamního sdělení. Segmenty jsou vytvořeny na základě několika obecných vzorců chování návštěvníků. Komerční sdělení jsou zobrazována ve Vyhledávání Google, Vyhledávací síti Google, v Obsahové síti Google prostřednictvím reklamní sítě Google DoubleClick Ad Exchange, ve Vyhledávací síti SEZNAM a.s. a v Obsahové síti Seznam prostřednictvím reklamní sítě Sklik.

 • COOKIES

  Na webových stránkách Provozovatele jsou používány soubory typu cookie. Pokud budou cookies deaktivovány v prohlížeči, nebudete dále moci využívat všechny interaktivní prvky našich webových stránek. Většina novějších webových prohlížečů (Internet Explorer, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome apod.) nabízí možnost kontroly uložených cookies prostřednictvím nastavení prohlížeče. V rámci nastavení svých prohlížečů můžete jednotlivé cookie ručně mazat, blokovat či zcela zakázat jejich použití, lze je také blokovat nebo povolit jen pro jednotlivé internetové stránky. Pro detailnější informace prosím použijte nápovědu vašeho prohlížeče. Pokud bude mít váš prohlížeč použití cookies povoleno, budeme vycházet z toho, že souhlasíte s využíváním standardních cookies ze strany našeho serveru.

 • GOOGLE ANALYTICS

  Internetová stránky Provozovatele používají Google Analytics, službu analýzy internetových stránek poskytovanou společností Google, Inc. ("Google"). Google Analytics používá “cookies”, což jsou textové soubory umístěné ve vašem počítači s cílem pomoci internetové stránce analyzovat, jak ji uživatelé používají. Informace generované pomocí souboru cookie o používání této internetové stránky (včetně IP adresy) budou přeneseny a uloženy společností Google na serverech ve Spojených státech. V případě aktivace anonymizace IP Google zkrátí/anonymizuje poslední oktet IP adresy pro členské státy Evropské unie, jakož i pro ostatní smluvní strany Dohody o Evropském hospodářském prostoru. Pouze ve výjimečných případech je plná IP adresa odeslána a zkrácena servery Google v USA. Jménem provozovatele internetových stránek bude Google používat tyto informace pro účely vyhodnocování užívání stránky, vytváření zpráv o aktivitách internetové stránky pro provozovatele webových stránek a poskytování dalších služeb týkajících se činností na stránce a užívání internetu pro poskytovatele internetových stránek. Google nebude spojovat vaši IP adresu s žádnými jinými daty Google. Můžete odmítnout používání souborů cookie volbou v příslušném nastavení ve vašem prohlížeči. Uvědomte si však, že pokud to uděláte, nebudete schopni plně využívat veškeré funkce této internetové stránky. Dále můžete zabránit společnosti Google ve shromažďování a využívání údajů (cookies a IP adresy) stažením a instalací plug-inu prohlížeče dostupného na https://tools.google.com/dlpage/gaoptout..

  Další informace týkající se podmínek použití a ochrany osobních údajů lze nalézt na http://www.google.com/intl/en/policies/terms nebo na http://www.google.com/intl/en/policies/privacy.

 • SOCIÁLNÍ SÍTĚ

  Provozovatel používá prostředí sociálních sítí, jako jsou například služby Twitter, Facebook, LinkedIn a Google+, za účelem používání a získávání informací. Tyto moduly plug-in jiných platforem je možné poznat podle loga a příslušné stylizace textu dané platformy. Pokud některý z těchto modulů plug-in použijete k výběru některého z našich webů, může vytvořit přímé propojení mezi prohlížečem, který používáte, a příslušnými weby dané sociální sítě. Protože tento přenos vždy probíhá mezi prohlížečem a danou sítí, nemá Provozovatel přístup k odesílaným datům ani žádné informace o nich. Pokud jste byli současně přihlášeni k některé z těchto platforem nebo se později přihlásíte k dané sociální síti, moduly plug-in budou moci automaticky přidružit informace k vašemu účtu. Z toho důvodu budou tyto informace přiřazeny k jednotlivci. Stejný postup se týká také použití modulů plug-in (například tlačítka To se mi líbí) nebo přidávání komentářů. Pokud kliknutím aktivujete například tlačítko, které vyjadřuje souhlas (například tlačítko To se mi líbí ve službě Facebook®), nebo přidáte komentáře, mohou být v závislosti na provozovateli sociální sítě obecně přenesena například následující data:

  • IP adresa
  • Informace o prohlížeči a operačním systému
  • Rozlišení obrazovky
  • Nainstalované moduly plug-in prohlížeče, jako je například Adobe Flash Player
  • Předchozí navštívená adresa, pokud jste na aktuální stránku přešli prostřednictvím odkazu (odkazující server)
  • Adresa URL aktuální stránky
  • Provozovatel nemá kontrolu nad těmito daty v příslušných sociálních sítích. Pokud přímo vy využíváte některou z výše uvedených sociálních sítí a zpřístupníte obsah účastníkům v těchto sítích nebo platformách, pak obsah, který zahrnuje například obrázky, informace, kontaktní informace, váš osobní názor a jiné typy osobních údajů, není předmětem tohoto prohlášení. Pro veškerý takový obsah platí podmínky použití a zásady ochrany osobních údajů odpovídajících provozovatelů. V souvislosti s vašimi osobními údaji uvádíme možné provozovatele těchto typů modulů plug-in, které využívá Provozovatel, a jejich prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů. Seznamte se se svými osobními právy a povinnostmi a také s právy a povinnostmi odpovídajících platforem sociálních sítí. Zde je seznam platforem (modulů plug-in), které může Provozovatel používat.

  • Twitter https://twitter.com/privacy
  • Google, YouTube http://www.google.cz/intl/cz/policies/
  • LinkedIn https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
  • Facebook https://www.facebook.com/policy.php
  • Pinterest http://pinterest.com/about/privacy/
 • DALŠÍ ÚČELY POUŽITÍ

  Provozovatel používá osobní údaje pro usnadnění zpracování objednávek, zdokonalení webových stránek, pro marketingové a propagační účely; analýzou uživatelských dat rovněž naše společnost hodnotí využívání webových stránek.

  Na webových stránkách se mohou také objevit nezávazné průzkumy a dotazníky, kterými Vás žádáme o informace, připomínky či návrhy; představují zároveň příležitost pro návštěvníky stránek položit nám dotazy. Informace, které nám poskytnete, nám pomáhají navrhnout a vyrobit lepší produkty, přizpůsobit se Vaší zkušenosti a poskytnout radu či doporučení.

  Shromážděné osobní údaje rovněž používáme k zacílení významných marketingových a reklamních nabídek. Tento druh inzerce může být uskutečněn pomocí reklamních bannerů nebo propagačních e-mailů, které rozesílá Provozovatel či jiná firma na základě smlouvy s Provozovatelem.

  Provozovatel zkoumá demografii, zájmy a chování svých uživatelů, a to na základě informací získaných při nákupu, během propagační akce, z průzkumů a ze souborů serverových protokolů. Důvodem tohoto konání je lepší porozumění a monitoring užívání webových stránek, vylepšení obsahu webových stránek a produktů, které nabízíme svým zákazníkům. Tento průzkum je zpracován a analyzován souhrnným způsobem.

 • SDÍLENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  Pro zajištění funkčnosti služeb Provozovatele je nezbytné poskytnutá osobní data předávat partnerům Provozovatele a tudíž jsou tyto data sdílena třetím osobám. Tato informace s uvedením třetí strany je vždy uvedena u příslušného formuláře, jehož se sdílení dotýká.

  Provozovatel může rovněž na základě zákonem požadované smlouvy sdílet osobní údaje s obchodními partnery třetích stran, kteří jsou poskytovateli našich služeb, tak aby byly v souladu se zásadami této politiky a webových stránek.

  Provozovatel může rovněž zveřejnit či zpřístupnit osobní údaje v případech, kdy se v dobré víře domníváme, že to vyžadují právní předpisy.

 • BEZPEČNOST

  Provozovatel shromažďuje osobní údaje pouze v rozsahu nezbytném pro účely uvedené v těchto zásadách a používá patřičné bezpečnostní technologie, kterými zajišťuje bezpečnost, integritu a ochranu soukromí u všech osobních údajů. Veškeré osobní údaje poskytnuté Provozovateli jsou zabezpečeny standardními postupy a technologiemi. Provozovatel nemůže díky povaze prostředí internetu zcela zaručit bezpečnost informací, které uživatelé na weby Provozovatele vloží. Není možné proto zaručit, že prolomením bezpečnostních opatření Provozovatele, že k poskytnutým informacím není možné získat přístup či dále zveřejněny, pozměněny nebo smazány. Provozovatel však používá taková bezpečností opatření, které jsou obecně doporučená k tomu, aby nedošlo k neoprávněnému přístupu k poskytnutým údajům. Citlivé osobní údaje mohou být chráněny heslem. Každý uživatel nese odpovědnost za chránění svého hesla v tajnosti. Uživatelé berou na vědomí, že data z formulářů, e-maily a další typy komunikace s Provozovatelem nejsou šifrovány. Doporučuje nepoužívat tyto formy komunikace při poskytování důvěrných či citlivých informací.

 • PRÁVA UŽIVATELE

  Uživatel má právo přístupu k osobním údajům, právo na opravu nebo odstranění osobních údajů, právo žádat Provozovatele o vysvětlení nebo odstranění závadného stavu, pokud se domnívá, že Provozovatel zpracovává osobní údaje v rozporu s ochranou soukromého a osobního života uživatele. Tyto práva mohou uživatelé uplatnit prostřednictvím dopisu, e-mailu na osobniudaje@marten-louis.cz či kontaktního formuláře na www.budlive.cz. Uživatel je oprávněn kdykoli Provozovatele prostřednictvím e-mailu, odeslaného z adresy, kterou použil při registraci požádat Provozovatele o informace o účelu zpracovávání jeho osobních údajů, o jejich rozsahu a o případných příjemcích osobních údajů. Za poskytnutí těchto informací je Provozovatel v případě opakovaných šikanózních žádostí oprávněn požadovat náhradu důvodněně vynaložených výdajů. V případě podezření na neoprávněné použití Vámi poskytnutých údajů máte právo předat podnět k šetření Úřadu pro ochranu osobních údajů (https://www.uoou.cz/).

 • ZMĚNA

  Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit tyto zásady ochrany osobních údajů, a to způsobem jejich aktualizace na webových stránkách. Dnem zveřejnění aktuální verze zásad ochrany osobních údajů na webových stránkách Provozovatele vstupuje v platnost takováto aktuální verze zásad ochrany osobních údajů. Všechny předchozí publikované verze jsou v okamžiku publikování neplatné.

 • DALŠÍ INFORMACE

  Máte-li otázky ohledně těchto zásad, kontaktujte nás.
  Toto znění Zásad ochrany osobních údajů je platné od 25. května 2018 a nahrazuje předchozí dokumenty.

info@marten-louis.cz